Nathanson, Ruben

February 2, 1899 - April 2, 1979
Yahrzeit: 5 Nisan 5739


Click on photo to enlarge

Click on photo to enlarge
Submit a bio for: Nathanson, Ruben