Epstein, Jacob

May 18, 1883 - December 18, 1971
Yahrzeit: 30 Kislev 5732


Click on photo to enlarge

Click on photo to enlarge
Submit a bio for: Epstein, Jacob